mainlogo
  Serving the Children of the World™ www.kiwanis.nl
ncdo wilde ganzen

 

Wat betekent de afkorting NCDO?
NCDO staat voor: Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.

Wat is de missie van NCDO?
NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking door middel van campagnes en projecten. Als mensen al betrokken zijn, ondersteunt NCDO hen met informatie, geld of adviezen. De millenniumdoelenzijn de leidraad voor alle activiteiten van NCDO.

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen.

Dit zijn ze in het kort:

ncdo doelen 1. De armoede halveren en minder mensen honger
2. Elk kind naar school
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
4. Minder kindersterfte
5. Verbetering van de gezondheid van moeders
6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes
7. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken
8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden

 

NCDO Algemeen

Ontwikkelingssamenwerking is gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden in arme landen. Armoedebestrijding staat daarbij centraal. Maar het gaat niet alleen om economische ontwikkeling. Andere belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid, mensenrechtenen milieu. Deze thema’s hangen vaak wel samen met armoede. Want om de sociale, politieke en duurzame ontwikkeling van een land te bevorderen is veel geld nodig, wat arme landen zelf niet hebben.

Rijke landen hebben daarom onderling afgesproken een bepaald deel van hun nationale budget aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Daarnaast zijn er grote en kleine organisaties die zich inzetten voor mensen in arme landen. Zoals de term ontwikkelingssamenwerking al aangeeft, is samenwerking hierbij van groot belang. Ervaringen, vaardigheden en kennis van mensen in arme landen moeten centraal staan. Anders blijven arme landen afhankelijk van rijke landen. Samenwerking moet ook plaats vinden op internationaal niveau. Afspraken over bijvoorbeeld een eerlijk handelssysteem en maatregelen om het milieu te beschermen zijn nodig om wereldwijde duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.

In 2000 hebben 189 regeringsleiders concrete afspraken gemaakt om de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht doelstellingen geformuleerd die voor 2015 bereikt moeten zijn. Dit zijn de
millenniumdoelen. De millenniumdoelen vormen wereldwijd de leidraad voor ontwikkelingssamenwerking.

wilde ganzen

 

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen werkt, vanuit een oecumenische inspiratie, aan de verbetering van de leefsituatie van kansarmen in de wereld en ondersteunt fondsenwervende acties in Nederland voor concrete en veelal kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden en in Midden en Oost Europa.

Oecumene betekent voor ons de zorg voor de gehele bewoonde wereld zonder onderscheid naar religie, taal, ras of geaardheid.

Wilde Ganzen probeert dit doel te bereiken door samen met partners fondsen te werven voor kleinschalige, concrete projecten. Bovendien vindt fondsenwerving plaats door middel van een wekelijkse oproep via de Stichting Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON). Dat gebeurt al sinds 1957 op de radio en sinds 1973 op de televisie voor ongeveer tien procent van de projecten.

Jaarlijks steunt Wilde Ganzen rond de 500 projecten. Sinds enkele jaren steunt Wilde Ganzen alleen projecten waarvoor kleine verenigingen, stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven. Voor ieder project moet er in Nederland dus een persoon of organisatie zijn die zich voor het inzamelen van de benodigde fondsen voor het project inzet. Wilde Ganzen vermeerdert deze geworven fondsen door 70% premie aan het netto actieresultaat toe te voegen, zodat het project uitgevoerd kan worden.

De Nederlandse organisatie vult hiertoe voordat de acties van start gaan een Nederlandstalig fondsenwervingstramien in dat men van de Wilde Ganzen website (www.wildeganzen.nl) kan downloaden, en stuurt het ingevulde formulier naar Wilde Ganzen.